Ligia von Tease

Elmer Batters style

Ligia Von Tease, 1997 Hommage to Elmer Batters with smile