Ligia von Tease

Head shot

Ligia von Tease enjoying the sun. Hanioti, 2019